چرا آزمون آنلاین را انتخاب کنیم؟

چرا آزمون آنلاین را انتخاب کنیم؟

ارزیابی آموزشی فراگیران (کاربران)در نظامهای آموزشی یکی از مهم ترین مراحل تدریس در کلیه رشته ها میباشد.مدرسین در رشته های مختلف میبایست بر طبق اصول ارزیابی ، فراگیران را مورد ارزشیابی و آزمون قرار دهند تا بتوانند میزان آموخته های آنان را مشخص کنند.
در نظام آموزشی فعلی که تعداد فراگیران در آن بسیار زیاد بوده و مدرسان فرصت کافی برای ارزیابی به روش سنتی و به تعداد دلخواه را ندارند یافتن راه حلی که بتواند بصورت علمی  کلیه امکانات و شرایط یک آزمون را در کمترین زمان ممکن فراهم کند می‌تواند کمک شایانی در امر آموزش وارزیابی باشد در این راستا سامانه‌ی جامع آزمون آنلاین و مدیریت یادگیری لیاقت سیستم یکپارچه و منظمی را ارائه کرده است تا هم علم آموزان هم اساتید بتوانند از یک بستر مناسب جهت پیشرفت علمی و مراحل کسب علم استفاده نمایند.

انتشار: 1399/12/26
بازدید: 2244