راهنمای سامانه

نویسنده
26 خرداد 1400

راهنمای دانشجو

در این راهنما قصد داریم همه ی بخش های سامانه لیاقت را از دید دانشجو بررسی کنیم

ادامه مطلب
نویسنده
26 خرداد 1400

راهنمای استاد

در این راهنما به وِیژگی و دسترسی های استاد در سامانه  لیاقت می پردازیم

ادامه مطلب
نویسنده
26 خرداد 1400

مدیریت سامانه لیاقت

به عنوان مدیر سامانه وارد سامانه میشویم و به تک تک بخش ها و تنظیمات آنان میپردازیم

ادامه مطلب